Castell

CASTELL DUSFORT

bandera catalunya  Un castell és la vivenda fortificada que pertany al senyor feudal. La seva aparició està estretament lligada amb l’aparició de la societat feudal, tal com va succeir a Europa durant l’Edat Mitjana. Com a fortificació, la seva estructura compleix una funció defensiva pròpia, que va ser habitada pel senyor feudal i la seva família, així com de serfs i vassalls, que la podien defensar.”

Es creu que l’origen del poble de Dusfort i el castell original és anterior a l’any 1000 dC, ja que el primer document que en fa menció data de l’ any 1040 dC. En aquest escrit es feia referencia a una església i a un castell, situat aquest últim al cim de la muntanya del poble.

Va ser al segle XIII quan va entrar a viure la família Dusfort al castell. Tal com succeïa amb freqüència, la família va esdevenir també donant del nom del poble, el qual va passar d’anomenar-se Follia a Dusfort. Dusfort – o Durfort, denominació aquesta última que a vegades també s’ha fet servir – és d’origen celta i correspòn a terres occitanes significant fortificació gran.

El castell compta amb una llarga història de reconstruccions, remodelacions i annexos. L’ actual propietari no obstant, ha eliminat aquells annexos que no eren d’ origen per tal de donar-li el caràcter rústic que antigament havia tingut conservant al màxim l’estructura original.

La superfície per planta varia dels 50 m2 als 150 m2. La superfície total aproximada es de 450 m2.

EL CASTILLO DE DUSFORT

bandera espanyola  Un castillo es la vivienda fortificada perteneciente al señor feudal. Su aparición está estrechamente ligada con la aparición de la sociedad feudal, tal y como sucedió en Europa durante la Edad Media. Como fortificación, su estructura cumplía una función defensiva propia, que fue habitada por el señor feudal y su familia así como de siervos y vasallos que la podían defender.”

Se cree que el pueblo de Dusfort y el castillo original tiene su origen antes del año 1000 dC, ya que el primer documento que lo menciona data del año 1040 dC. En este escrito se hacía referencia a una iglesia y a un castillo, situado éste último en el pico de la montaña en el que se encuentra el pueblecito.

Fue en el siglo XIII cuando entró a vivir la familia Dusfort en el castillo. Tal y como sucedía con frecuencia, la familia se convirtió en donante del nombre del pueblo, el cual paso de llamarse Follia a Dusfort. Dusfort – o Durfort, denominación que a veces también se ha usado – es de origen celta y corresponde a tierras occitanas significando fortificación grande.

El castillo cuenta con una larga historia de reconstrucciones, remodelaciones y anexos. El actual propietario sin embargo, ha eliminado aquellos anexos que no eren de origen con tal de dotar a la vivienda nuevamente del carácter rústico que tuvo antiguamente conservando al máximo la estructura original.

La superficie por planta varia de los 50 m2 a los 150 m2. La superficie total aproximada es de 450 m2.

THE CASTLE OF DUSFORT

bandera_inglaterra  A castle is the fortified residence of a lord. The phenomenon is inextricably linked with the feudal social structure as present during the Middle Ages in Europe. As reinforcement it was used as a private defensive structure, which was being occupied by a lord and his family, some servants and vassals, and could be defended. The castle should be distinguished from military and common reinforcements, which are usually owned by central authorities.”

It’s assumed that the Dusfort village was founded even before the year 1000 dC, taking into account that the first document in mentioning the existing of the village and the original castle is from the year 1040 AD. In this text is referred to a church and a castle, situated on the top of the hill.

It was the 13th century when the Dusfort family came to live in the castle. Just as this frequently occured, the family became name giver of the town, which switched from being called “Follia” to “Dusfort”. Dusfort – sometimes also Durfort has been used – is of Celtic origin and means ‘big fortification‘.

The castle has a large history of reconstructions, remodellings and annexes. The current owner, however, has eliminated all those annexes that weren’t originals in order to return a rustical character to the main house, preserving as much as possible the original structure.

The surface of each floor varies from 50 m2 to 150 m2. The total surface is approximately 450 m2 .